Real works of art for decorating a ground

Regardin these beatiful textil print designs, carpets boast a variety of almost infinite designs: Geometric, ethnic, classic etc …

In El Portalón we have gone a bit further by drawing on our historic floor. Our interior designer Estrella Salietti has opted for this original and practical format, creating a carpet painted in fuchsia tone and inspired by the old stables of the nineteenth century. Creating a transition area between our two main spaces, La Barra and the restaurant.

Art en el sòl

Pel que fa a estampats, les catifes presumeixen d’una varietat de dissenys gairebé infinita: Geomètrics, ètnics, clàssics, etc…

En El Portalón hem anat una mica més enllà dibuixant en el nostre històric sòl. La nostra interiorista Estrella Salietti ha optat per aquest original i pràctic format, creant una catifa pintada en to fúcsia i inspirada en les antigues cavallaries i estables del Segle XIX. Creant una àrea de transició entre els nostres dos espais principals, La Barra i el restaurant.

Arte en el suelo

En lo que se refiere a estampados, las alfombras presumen de una variedad de diseños casi infinita: Geométricos, étnicos, clásicos etc…

En El Portalón hemos ido un poco más allá dibujando en nuestro histórico suelo. Nuestra interiorista Estrella Salietti ha optado por este original y práctico formato, creando una alfombra pintada en tono fucsia e inspirada en las antiguas caballerizas y establos del Siglo XIX. Creando un área de transición entre nuestros dos espacios principales, La Barra y el restaurante.

Litography with history

Litography: Arabic Baths in Barcelona (1839-1865)
Author: F.X. Parcerisa (1803-1875) / Lit. J. Donon
Origin/ Work: Barcelona / Recuerdos y Bellezas de España. Text of P.Piferrer (Catalonia)


The New Baths of Barcelona were a few medieval public baths located at the confluence of the present streets of La Boquería and Banys Nous, a short distance from El Portalón. Romanesque in style and with an Arab influence, they were used by Christians, Jews and Muslims. They were founded in 1160 and were in use until the end of the 15th century. They were a concession of the Count of Barcelona so no one else could build and operate such an installation. After its disappearance, the building was used as a stable or warehouse until it was demolished in 1834. At present four of its original columns have been preserved and are exhibited in the Museum of History of Barcelona. It is likely that parts of the original construction will be preserved in the foundations of the current building.

Litografia amb història

Litografia: Banys Àrabes en Barcelona (1839-1865)
Autor: F.X. Parcerisa (1803-1875) / Lit. J. Donon
Procedencia/ Obra: Barcelona / Records i Belleses d’Espanya. Texte de P.Piferrer (Catalunya)


Els Banys Nous de Barcelona eren uns banys públics medievals situats a la confluència dels actuals carrers de la Boqueria i Banys Nous, molt a prop de El Portalón. D’estil romànic i influència àrab, eren utilitzats per cristians, jueus i musulmans. Es van fundar en l’any 1160 i van estar en ús fins a finals del segle XV. Eren una concessió del Comte de Barcelona pel que ningú més podia construir i explotar una instal·lació semblant. Després de la seva desaparició, l’edifici es va usar com a estable o magatzem fins que va ser enderrocat el 1834. En l’actualitat es conserven quatre columnes originals exposades al Museu d’Història de Barcelona. És probable que en els fonaments de l’actual edifici es conservin parts de la construcció original.